அமைதியின் அமைவிடமான நூலகத்தில், தான் வந்த தடமும் தெரியாமல், இருந்த இடமும் தெரியாமல்...