அமைதியின் அமைவிடமான நூலகத்தில், தான் வந்த தடமும் தெரியாமல், இருந்த இடமும் தெரியாமல் வந்து செல்லும் அமைதியான வருகையாளர்களைப் பற்றி அங்கிருந்தவர்களிடம்...