தமிழின் தொன்மை அதன் சிறப்புகளுள் தலையாயது . தமிழின் பழமை நம் பெருமை!...