கைப்படாத தூரிகையால் மையிடாமல் தீட்டிய ஓவியம், காக்கும் தாயான காவியம், இயற்கையிலோ ஆச்சரியங்கள்...