நமது குமரகுரு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் தமிழ் மன்றம் சார்பாக தமிழுக்கான ஒரு விழா...