மதுவிதழ், முகப்பிறை, இதழின் பேதை, இடையின் பாதை, நின் அழகின் பெதும்பை, இதுவென பாவை;   கண்ணின் முன்னே...