நம் கல்லூரியின் தமிழ் மன்றமும் கவியோடை ஃபேஸ்புக் குழுவும் இணைந்து நடந்திய கவியோடை...