தாயே, தாரகையே, கர்ப்புப் புதல்வியே வெள்ளிச் சலங்கை அணியும் கண்ணகியே நின் இரு கால்களுக் கிடையில்...