அழிந்து வரும் தமிழர் தற்காப்புக் கலைகளை மீட்டெடுக்கவும், அவை அழியாமல் காக்கவும், மேலும்...